Ustawi wa Kidijitali

Somo 7: Muda Ambapo Nilihisi Kushukuru

Kabla ya kuanza somo, hakikisha umesoma muhtasari wa somo na matayarisho ya somo. Mwongozo wa Muwezeshaji unaweza pia kukusaidia kujitayarisha.

Muhtasari wa Somo


Matayarisho ya Somo


Begin Lesson

Tayari?
Anza Somo

WAULIZE WANAFUNZI WAKO
  • Fikiria kuhusu mtu uliyemwambia "Asante" hivi karibuni. Chukua dakika chache kufikiria kuhusu suala hili ukiwa kimya. Sasa mgeukie mwenzako na mzungumze kuhusu watu mliowafikiria na kwa sababu gani.
MAZUNGUMZO YA DARASANI

Wanafunzi watatengeneza makundi ya watu wawili wawili.

WAULIZE WANAFUNZI WAKO

Baada ya makundi ya watu wawili wawili kumaliza kuzungumza, uliza:

  • Ni nani anaweza kutupa mfano wa wakati alipomwambia mtu "Asante" na ilikuwa ni kwa nini?
  • Je, kuna mtu yeyote anayejua maana ya "shukrani"?
WAAMBIE WANAFUNZI WAKO

Eleza kwamba "shukrani" ni hisia tunayokuwa nayo tunapoonesha tunathamini watu wengine kwa kutuonesha fadhila au kutufanyia matendo ya kutujali. Toa mfano wa maisha yako mwenyewe, kama vile: "Nilijihisi kushukuru wakati mtu fulani aliposhikilia mlango ili niweze kupita asubuhi ya leo kwa sababu nilikuwa nimebeba mifuko mizito."

Jadili jinsi tunavyoweza pia kuwa na shukrani tunapothamini vitu halisi tulivyo navyo, vitu ambavyo tulipewa na mtu mwingine au vitu tunavyotumia katika maisha yetu ya kila siku ambavyo wakati mwingine hatuvitilii maanani sana. Toa mfano wa maisha yako mwenyewe, kama vile: "Nilijihisi kushukuru kwa sababu ya chakula changu cha jioni jana, kwa sababu nilikuwa na njaa sana na kilikuwa kitamu."

Onesha jinsi watu wengi pia wanavyohisi kushukuru kwa sababu ya vitu vilivyo katika mazingira ya asili. Toa mifano kuhusu hili, kama vile: "Ninahisi kushukuru kwa sababu ya mvua inayotupa maji ya kunywa na kusaidia mimea kukua."

Jadili jinsi wakati mwingine tunavyohisi kushukuru kwa sababu ya mambo ambayo hatuwezi kugusa au kuona, lakini ni mambo muhimu hata hivyo, kama vile afya nzuri, utamaduni au desturi zetu, usawa, mawazo yanayotupa msukumo au kuwa hai tu. Toa mfano mwingine wa maisha yako mwenyewe, kama vile: "Ninahisi kushukuru wakati ninapojifunza jambo jipya, kwa kuwa mafunzo hufanya akili yangu kukua."

Eleza kwamba mara nyingi tunatoa shukrani kwa kumwambia mtu "Asante".
(Kumbuka: Wanafunzi wengine huenda wanatoka katika familia au tamaduni ambapo sio kawaida kusema asante kwa maneno. Wahimize wanafunzi wazungumzie namna zingine ambazo jamaa zao au watu wa jamii wanazotoka huenda wanazitumia kuonesha shukrani. Katika tamaduni nyingine, watu hutoa shukrani baada ya kupata mlo mzuri kwa kusugua miguu na mikono yao kwa mikono yao yenye unyevu punde tu baada ya kumaliza kula.

Tunapohisi kushukuru, kwa kawaida tunasema "asante" au "tunashukuru."

MAZUNGUMZO YA DARASANI

Mpe kila mwanafunzi kikaratasi kinachoweza kubandikwa. Waambie waandike muhtasari mfupi kuhusu wakati ambao walijihisi kutoa shukrani na walitaka kutoa shukrani kwa sababu gani au kwa nani (wanaweza kutumia lile wazo walilozungumzia hapo kabla au lingine jipya). Waoneshe vile vibao vinne katika kona nne za chumba.

WAAMBIE WANAFUNZI WAKO

Angalieni vikaratasi vyenu na mfikirie kuhusu ni kibao kipi kati ya vile vinne vya, "Vitu Tunavyomiliki," "Matendo ya Fadhila," "Mazingira ya Asili," na "Mambo Mengine Muhimu," kinaelezea vizuri zaidi yale mambo mliyoandika. Tembea kimyakimya na usimame kando ya alama inayoeleza wazo lako. Ikiwa wazo lako haliendani na kibao chochote, simama katikati ya chumba. Mwanafunzi yeyote aliye katikati ya chumba anaweza kubuni kategoria mpya. Zungumzia ulichoandika katika kikundi chako.

MAZUNGUMZO YA DARASANI

Ikiwa kuna mwanafunzi mmoja tu katikati ya chumba, mwambie aseme alichoandika pamoja na kategoria mpya aliyobuni. Jadili kategoria hiyo mpya ya shukrani na darasa zima. Omba mwanafunzi mmoja au wawili kutoka kwenye kila kikundi wajitolee kutoa mfano wa aina ya shukrani inayoashiriwa na kibao walichochagua au ile kategoria mpya.
Baada ya mifano kutoka kwenye kila kundi kutolewa, yaambie makundi yote yazunguke kisha yasimame karibu na alama mpya. Waombe wanafunzi wajadiliane tena kuhusu mambo wanayohizi kutoa shukrani kuhusu ambayo yanaelezewa na hii alama mpya (hawahitaji kuandika mambo haya). Omba mfano mmoja au miwili kutoka kwenye kila kundi.

Ikiwa kutakuwa na muda, endeleeni katika mtindo wa mzunguko hadi wakati ambapo kila mtu atakuwa amepitia katika vituo vyote vinne (au vitano).

WAULIZE WANAFUNZI WAKO
  • Ni mifano gani ilikuwa rahisi kuifikiria? Ni kwa sababu gani?
  • Ni mifano gani ilikuwa migumu kuifikiria? Ni kwa sababu gani?
  • Kuna mifano gani ya kutoa shukrani ambayo umewahi kuisikia iliyokushangaza?
  • Umejifunza nini kuhusu shukrani kutoka kwenye zoezi hili?

Zoezi

Waombe wanafunzi wafikirie kuhusu jinsi walivyohisi walipofikiria kuhusu mambo au watu walio na shukrani juu yao.

Wanawezaje kuwahimiza wengine waoneshe shukrani?

SHUGHULI ZA ZIADA

Waambie wanafunzi waandike aya moja au wachore michoro inayoonesha mambo ambayo wanataka kutoa shukrani.

Weka aya au michoro hiyo kwenye ubao. Wahimize wanafunzi waangalie "vitu" halisi ambavyo vilizungumziwa.

Walipewa vitu hivyo na nani? Fikiria kuhusu watu waliosaidia kutengeneza vitu hivyo. Ongeza watu hao kwenye mambo unayotakata kutoa shukran!

End Lesson

Hongera!
Umekamilisha Somo


Chanzo:
Kituo cha The Greater Good Science Center hufanya utafiti wa saikolojia, sosiolojia, na sayansi ya nyurolojia na kufunza stadi zinazokuza ustawi, ustahimilivu na huruma katika jamii. Kituo cha GGSC kimejitolea kwa namna ya kipekee katika masuala ya sayansi na taaluma: Hatufadhili tu michakato bunifu ya utafiti wa kisayansi kuhusu ustawi wa kijamii na kihisia, bali pia tunawasaidia watu kutumia utafiti huu katika maisha yao binafsi na taaluma zao. Jifunze zaidi: https://greatergood.berkeley.edu/& ggie.berkeley.edu/practice/best-possible-self.

To help personalize content, tailor and measure ads and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookie Policy